Stillasforskriften, kontrollering og godkjenning av stillas

Ved bruk av stillas i profesjonell sammenheng er det en del lover og regler som må følges både for stillasbyggere og brukere av stillaset. Der er også regler om kontroll og godkjenning av stillas.

I kapittelet om arbeid i høyden i forskriften om utførelse av arbeid står der om krav til arbeidsgiver og arbeidstaker ved arbeid i høyden. Arbeidsgiver er ansvarlig for å planlegge slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte, ved å vurdere risikofaktorer som høyden og værforhold.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker har opplæring i montering, demontering, kontroll og endring av stillaset når arbeidstaker skal jobbe med dette. Dess høyere stillas arbeidstaker skal bygge, dess mer omfattende er kurset vedkommende må ha for å være kvalifisert. Det er tre ulike høyder man har kurs for; under 5 meter, under 9 meter og over 9 meter. Dersom det skal bygges stillas på en annen måte enn det som står i stillassystemets monteringsanvisning, trenger de ansatte kurset for stillas over 9 meter for å være kvalifisert. Arbeidstaker som skal utføre arbeid i stillaset må også ha opplæring før de kan bruke stillaset i en profesjonell sammenheng, ofte kalt brukerkurs. Les mer om dette i Forskriften om utførelse av arbeid, kapittel 17 Arbeid i høyden.

Stillaset skal kontrolleres av en kvalifisert person, altså en som har stillaskurs for den høyden, før det brukes og med jevne mellomrom mens det er i bruk, etter uvær, eller når det ikke har blitt brukt på en uke. Dersom mangler som utgjør en fare blir funnet, så skal området merkes med skilt og avsperres fysisk. Ved kontroll skal en rapport skrives og være tilgjengelig for alle som skal bruke stillaset. Et varig stillasskilt med opplysninger om stillasets eier, stillasbygger, tillatte vekter og kontaktperson med informasjon om siste kontroll skal være lett synlig. Vi har stillasskilt på vår nettside.

STRAND STILLAS stillassystem har SINTEF produktsertifikat og er derfor et godkjent stillassystem i Norge. Den gamle ordningen med typegodkjenning utstedt av Arbeidstilsynet er ikke lenger tilstrekkelig, og nå er det et krav om at et akkreditert institutt skal utstede produktsertifikat på stillaset for at det skal være lovlig å omsette på det norske markedet. STRAND STILLAS er det første aluminiums stillaset i Norge med SINTEF produktsertifikat. Les mer om SINTEF produktsertifikat.